Διδακτική της Πληροφορικής I (2010-2011)

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις

22/11/2010 ***H ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου πληροφορικής του γυμνασίου (βιβλίο μαθητή-εκπαιδευτικού)

14/10/2010 Ενημερώθηκε το αρχείο της τέταρτης παρουσίασης του μαθήματος
Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης παρέχονται οδηγίες για τη δραστηριότητα των κοινωνικών μαθησιακών ημερολογίων
Η διάλεξη της επόμενης εβδομάδας δεν θα πραγματοποιηθεί αλλά ο διδάσκοντας θα είναι διαθέσιμος στο Skype
Για απορίες, προβλήματα, κτλ στείλτε είτε tweet στο @ldiaries είτε δημιουργήστε νέο post στη συζήτηση του wiki του μαθήματος

08/10/2010 Περισσότερες οδηγίες για την πρώτη δραστηριότητα:
***http://ldiaries.wikispaces.com {το wiki}
***http://twitter.com/ldiaries {o twitter λογαριασμός}

08/10/2010 Ενημερώθηκαν τα αρχεία παρουσιάσεων για τις τρεις πρώτες διαλέξεις

06/10/2010 Τα ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονική μορφή:
***Ερωτηματολόγιο Μέρος Α: Χαρακτηριστικά του Ατόμου
***Ερωτηματολόγιο Μέρος Β': Οικολογία Μάθησης
***Ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης

06/10/2010 Παρουσιάσεις φοιτητών προηγούμενου έτους
***Ο χώρος των παρουσιάσεων διδακτικών μεθοδολογιών και των Screencasts παρουσιάζει εργασίες που ανέπτυξαν οι φοιτητές το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Περιεχόμενα μαθήματος

Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη, το προβληματισμό και την εξάσκηση γύρω από τους τρόπους διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της Πληροφορικής.

Η βαθιά γνώση του περιεχομένου της Πληροφορικής είναι απαραίτητη και αυτονόητη προϋπόθεση για κάποιον που επιθυμεί να συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την επιστήμη της Πληροφορικής. Όμως η αγωγή, είναι φαινόμενο πολυπλοκότερο από την απλή μετάδοση πληροφοριών ή γνώσεων. Οι γνώσεις ή οι δεξιότητες γύρω από την πληροφορική δεν αποτελούν ικανή συνθήκη για τη επιτυχή διδασκαλία των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων

Η Διδακτική επιδιώκει ακριβώς να καλύψει αυτό το κενό. Ως διδακτική νοούμε την επιστήμη, που ασχολείται είτε με τα προβλήματα της διδασκαλίας γενικά (Γενική Διδακτική) είτε με τα προβλήματα της διδασκαλίας ειδικά του κάθε μαθήματος ή θεματικού αντικειμένου (Ειδική Διδακτική). Ως παράδειγμα «Διδακτική της Χημείας: ο επιστημονικός κλάδος που έχει ως σκοπό τη μελέτη και βελτίωση της διδασκαλίας της Χημείας». Η διδακτική της πληροφορική είναι ένα παράδειγμα «Ειδικής Διδακτικής».

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος

Βιβλιογραφία

  • Γρηγοριάδου, Γόγουλου, Γουλή, Γλέζου, Μπουμπούκα, Παπανικολάου, Τσαγκανού, Κανίδης, Δουκάκης, Φράγκου, Βεργίνης (2009), Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδασκαλία της πληροφορικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
  • Β. Κόμης, 2005, Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής,  Κλειδάριθμος.
  • Reigeluth Ch.(editor) (1999), Instructional - Design Theories and Models, Lawrence Erlbaum Associates.
  • Bertrand, Y., (1999), Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
  • Morris Bigge, (1990), Θεωρίες Μάθησης για Εκπαιδευτικούς, Εκδόσεις Πατάκης.
  • Ράπτης,Α. & Ράπτη, Α., (2002), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορικής, Αθήνα, Τόμος Ι/ΙΙ, 2002.
  • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., Πιντέλας, Π. (2003), Το εκπαιδευτικό Λογισμικό και η αξιολόγησή του,  Εκδόσεις Μεταίχμιο.
  • Jonassen,Theoretical D., (2004), Foundations for Educational Communications and Technology, AECT.

Ιστοσελίδες αντίστοιχων μαθημάτων